MR
De MR vertegenwoordigt ouders, leerlingen en personeelsleden en bestaat in totaal uit 8 leden. De voorzitter van de raad zijn mevrouw  S. Winkenius en N. Goedhart-Vos. De MR overlegt ongeveer 7 keer per jaar met de directie over beleidszaken van de school.

 Vergaderdata 2021-2022

  • dinsdag 5 oktober
  • dinsdag 16 november
  • dinsdag 14 december
  • maandag 31 januari
  • maandag 7 maart in de ochtend i.v.m. begroting
  • maandag 9 mei
  • maandag 13 juni 17:00 met eten.
Incidenteel wordt een extra vergadering ingelast voor urgente zaken. Tussendoor heeft het Dagelijks Bestuur (de voorzitter en de secretaris) van de MR regelmatig contact met de rector, met wie ook agendaoverleg gevoerd wordt.

Taken

De MR toetst het gevoerde of nog te ontwikkelen beleid en geeft het mede vorm. Voor een groot aantal besluiten van de directie geldt dat de MR hiervoor instemmingsrecht heeft dan wel dat zij de bevoegdheid heeft om te adviseren. Daarnaast maakt de MR gebruik van haar bevoegdheid om ook ongevraagd de schoolleiding van advies te voorzien of vragen te stellen over de uitvoering van beleid.

De leden van de MR stemmen zonder last of ruggespraak. Zij proberen zich zo veel mogelijk en tijdig van tevoren te laten informeren door de eigen geleding dan wel de schoolleiding.

Agenda & info

De agenda van de vorige vergadering kunt u hier inzien. De Google meet link staat in de kop van de agenda.

Afvaardiging GMR

Voorts draagt de MR zorg voor een afvaardiging van personeel, ouders en leerlingen naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de scholen die behoren tot de Stichting Scholengroep Spinoza.

Voor het personeel: mw M. van Melle
Voor de ouders: dhr K. Vermeer

Contact

Voor nadere informatie en persoonlijk contact kunt u terecht bij
mevrouw S. Winkenius  (WKN) of N. Goedhart- Vos (GOE)
Het algemene e-mailadres van de MR is mr@gymnasiumnovum.nl.
Hierop is ook de secretaris dhr. Y. van Soest te bereiken.

Aart van der Leeuwkade 1
2274 KX Voorburg
Tel.:  070-3004110

Leden van de MR

voor de ouders:

Esther Oostrom
Koen Vermeer

voor de leerlingen:

Robin van Gelooven
Anne Pletneva

voor het personeel:

mw. S. Winkenius (voorzitter)
mw. N. Goedhart (voorzitter)
dhr. Y. van Soest (secretaris)

mw. C. de Nerée