Visie op het onderwijs

Onderwijsconcept

Gymnasium Novum is een categoraal gymnasium. Dit wil zeggen dat in de onderbouw de vakken Grieks en Latijn verplicht zijn. In de bovenbouw is een van beide klassieke talen verplicht. De pijlers van ons onderwijs zijn keuzemogelijkheden voor leerlingen en vakoverstijging, waardoor een brede vorming plaatsvindt. In de onderbouw zijn Cambridge Engels en science+ keuzemogelijkheden. In de bovenbouw zijn er ruime mogelijkheden voor de pakketkeuze en veel extra-curriculaire activiteiten. Uit de samenwerking tussen verschillende vakken zijn vakoverstijgende modules en Novum-eigen vakken ontstaan.

Pedagogische uitgangspunten

Gymnasium Novum hecht aan een sterk sociaal klimaat waarin leerlingen zich gewaardeerd en veilig voelen. Vanuit deze stimulerende omgeving begeleiden we de leerling op zijn weg van basisschoolkind naar zelfstandig opererende jongvolwassene. In dit klimaat dagen we de leerling uit steeds meer zijn eigen verantwoordelijkheden te nemen, ieder in zijn eigen tempo. Gymnasium Novum levert studenten af die in staat zijn zelfstandig een (universitaire) studie aan te pakken en af te ronden. Ons uiteindelijke doel is dat zij optimaal functioneren in de maatschappij.

Didactische uitgangspunten

Novum biedt de leerling instructief, uitdagend en motiverend onderwijs. Het didactisch handelen is erop gericht de nieuwsgierigheid van de leerling te prikkelen. We doen dat onder andere door het verband tussen lesstof en de maatschappij aan te tonen. We bieden de leerling een kernachtige uitleg en faciliteren een ruime mate van verwerking van de lesstof. Daarbij is het aanleren van (vak)vaardigheden van groot belang.