Begaafdheidsprofielschool

Vanaf schooljaar 2020-2021 is Gymnasium Novum lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen.

Hoogbegaafdheid is in het hedendaagse onderwijs een algemeen herkend en erkend kenmerk van leerlingen. Meerdere scholen hebben in de afgelopen jaren vaak zeer uiteenlopende maatregelen getroffen om beter aan te sluiten bij de behoeften van deze leerlingen. Deze inspanningen leiden niet vanzelfsprekend tot succes. Steeds duidelijker is geworden dat er bij deze groep leerlingen niet altijd ‘uitkomt wat er in zit’. De ervaringen van (hoog)begaafde leerlingen die door onderpresteren in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen tonen overduidelijk aan dat passend onderwijs en gerichte begeleiding ook voor deze categorie leerlingen een maatschappelijke noodzaak is.

Begaafdheidsprofielscholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan (hoog)begaafde leerlingen. Dit is herkenbaar door:

  • een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, mede gebaseerd op brede diagnostische kennis,
  • een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma voor dit type leerling,
  • zorgvuldige begeleiding van deze groep leerlingen,
  • bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio. 

Bron: http://www.begaafdheidsprofielscholen.nl.


Specialist begaafdheid

Op Gymnasium Novum is specialist begaafdheid mevrouw Muller werkzaam. Zij volgde de opleiding ECHA bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek aan de Universiteit Nijmegen.


Werkgroep begaafdheid

Onze interne werkgroep begaafdheid buigt zich over maatwerk, onderwijs voor (hoog)begaafden en een denktank van (hoog)begaafde leerlingen die meedenken over de onderwijsprogramma’s.


Passend Onderwijs

Wij werken niet met plusklassen; (hoog)begaafde leerlingen zijn verspreid over alle klassen, met de mogelijkheid tot aanpassing van het onderwijsprogramma. Voor hen is tevens vanuit Passend Onderwijs één-op-één begeleiding mogelijk.


Gedragscode Begaafdheidsprofielscholen

Als Begaafdheidsprofielschool houden wij ons aan de gedragscode die voor deelnemende scholen is vastgesteld. De gedragscode luidt:

1. De school heeft visie en beleid ten aanzien van (hoog)begaafdheid.
2. De school zorgt voor draagvlak en borging van het beleid.
3. De school heeft haar (hoog)begaafde leerlingen in beeld en biedt waar nodig maatwerk.
4. De school onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen.
5. De school zorgt voor flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
6. De school beschikt over adequate expertise op het gebied van (hoog)begaafdheid.
7. De school deelt kennis, expertise en/of onderwijsprogramma’s met haar (regionale)
omgeving.
8. De school draagt bij aan de activiteiten van de vereniging BPS.