Medezeggenschapsraad

De MR vertegenwoordigt ouders, leerlingen en personeelsleden en bestaat in totaal uit 8 leden. De voorzitters van de raad is Sandra Winkenius. De MR overlegt ongeveer zeven keer per jaar met de directie over beleidszaken van de school.

Incidenteel wordt een extra vergadering ingelast voor urgente zaken. Tussendoor heeft het Dagelijks Bestuur (de voorzitter en de secretaris) van de MR regelmatig contact met de rector, met wie ook agendaoverleg gevoerd wordt.

Snel naar

  Taken

  De MR toetst het gevoerde of nog te ontwikkelen beleid en geeft het mede vorm. Voor een groot aantal besluiten van de directie geldt dat de MR hiervoor instemmingsrecht heeft dan wel dat zij de bevoegdheid heeft om te adviseren. Daarnaast maakt de MR gebruik van haar bevoegdheid om ook ongevraagd de schoolleiding van advies te voorzien of vragen te stellen over de uitvoering van beleid.

  De leden van de MR stemmen zonder last of ruggespraak. Zij proberen zich zo veel mogelijk en tijdig van tevoren te laten informeren door de eigen geleding dan wel de schoolleiding.


  Notulen

  De  notulen van de vergaderingen zijn hier in te zien.

  Notulen


  Jaarverslagen

  Het jaarverslag van de MR van schooljaar 2021-2022

  Het jaarverslag van de MR van schooljaar 2022-2023


  Afvaardiging GMR

  Voorts draagt de MR zorg voor een afvaardiging van personeel, ouders en leerlingen naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de scholen die behoren tot de Stichting Scholengroep Spinoza.

  Voor het personeel: Melissa van Melle
  Voor de ouders: Koen Vermeer


   

  Leden van de MR

  Voor de ouders:

  • Esther Oostrom
  • Koen Vermeer

  Voor de leerlingen:

  • Feline Jasper
  • Thorben Maas

  Voor het personeel:

  • Sandra Winkenius (voorzitter)
  • Yvo van Soest (secretaris)
  • Noor Goedhart
  • Chantal Girgis

  Contact

  Voor nadere informatie en persoonlijk contact kunt u terecht bij Sandra Winkenius wkn@gymnasiumnovum.nl
  Het algemene e-mailadres van de MR is mr@gymnasiumnovum.nl. Hierop is ook de secretaris Yvo van Soest te bereiken.

  Aart van der Leeuwkade 1
  2274 KX Voorburg
  Telefoon: 070 – 3004110